حضور ریاست شورای اسلامی شهر در هنرستان شهید چمران رشت

حضور ریاست شورای اسلامی شهر در هنرستان شهید چمران رشت

رئیس شورای اسلامی شهر رشت بزرگترین رسالت دانش آموزان را تحصیل علم و دانش دانست و تصریح کرد: از بین دانش آموزان امروزی باید چهره های نخبه و پرفسور سمیعی های آینده… برای خدمت به جامعه پرورش پیدا کنند و این سرزمین به آینده سازان خود نیاز دارد.