رئیس سازمان چای کشور:اعلام آمادگی کارخانه چایسازی برای خرید تضمینی برگ سبز چای

رئیس سازمان چای کشور:اعلام آمادگی کارخانه چایسازی برای خرید تضمینی برگ سبز چای

رئیس سازمان چای کشور گفت:  صاحبان ۱۲۰کارخانه چایسازی شمال کشور تاکنون با سازمان چای برای خرید تضمینی برگ سبز چای قرارداد بستند. جارستان :جهانساز با بیان اینکه خوشبختانه امسال نرخ خرید تضمینی به موقع اعلام شده است و می توانیم خرید چای را آغاز کنیم خاطرنشان کرد:  تاکنون ۱۲۰کارخانه برای خرید تضمینی برگ سبز چای با این