به وین امیدوار باشیم؟

به وین امیدوار باشیم؟

جارستان:دور هشتم گفتگوها به زودی در وین اغاز شده و در همین حال طرفین اظهارات تند و تیزی را در مورد آن مطرح می‌کنند. با این حال به نظر می رسد که غربی ها به پیشنهادات ایران فکر می کنند و تهران هم مایل است که به دور از وقت‌کشی توافقی حاصل شود. مهسا مژدهی: