ویزیت رایگان در روستای ارده رضوانشهر انجام شد

ویزیت رایگان در روستای ارده رضوانشهر انجام شد

به همت بسیج جامعه پزشکی و همکاری شبکه بهداشت و درمان رضوانشهر، مردم محروم در روستای ارده، از ویزیت رایگان بهره مند شدند. جارستان_ ویزیت رایگان با حضور تیمی متشکل از پزشک عمومی، دندانپزشک، ماما و کاردان مبارزه با بیماریها و بهورز در روستای ارده رضوانشهر انجام شد. دکترهوشمند عزیزی نژاد- سرپرست شبکه بهداشت و