ویزیت رایگان توانخواهان ، سالمندان ومددجویان روستای رادارپشته سیاهکل

ویزیت رایگان توانخواهان ، سالمندان ومددجویان روستای رادارپشته سیاهکل

جارستان: صبح روز بیست و نهم آبان ماه همزمان با هفته بسیج و گرامیداشت خدمات حاج قاسم سلیمانی ویزیت رایگان توانخواهان ، سالمندان ومددجویان توسط دکتر رحیمیان مشاور مدیرکل در امور اجرائی ، دکتر پوررضا مشاور مدیرکل و مسئول دبیر خانه استانی شورای ملی سالمندان با هماهنگی مهناز مسرور ریاست اداره بهزیستی شهرستان سیاهکل و