یک سالگی کرونا و ما اندرخم توصیه‌هایی که رعایت نمی‌کنیم

یک سالگی کرونا و ما اندرخم توصیه‌هایی که رعایت نمی‌کنیم

جارستان به نقل از تیک؛ ویروس عالم گیر کرونا یک سالیست که درکشورمان جا خوش کرده، در این مدت علاوه بر حمله به جان مردم، فعالیت های اقتصادی، آموزشی و اجتماعی را تحت تاثیر قرار داده، اما آنچه بعد از گذشت این مدت ثابت شده اینست که رعایت توصیه ها، اصلی ترین راه برای مقابله