دلتنگ آئین، دلواپس سلامت

دلتنگ آئین، دلواپس سلامت

جارستان:گستردگی قیام امام حسین (ع) چنان عظیم است که قرن هاست مردمان این سرزمین در قامت آئین این واقعه را تا به حال سروده اند ؛اما شوربختانه امروز ،شرارت یک ویروس محرمّیان را در دلواپسیِ سلامت جان آدمیان ،دلتنگ آئین هایشان کرده است. به گزارش ایرنا، آیین ها نمادی از اعتقادات ریشه داری هستند که