واقعیتی سیاه؛ به گیلان کرونایی نیایید

واقعیتی سیاه؛ به گیلان کرونایی نیایید

جارستان به نقل از ایرنا؛ بی خیال تمام پروتکل ها شده اید و نعره هر چه بادا باد سر می دهید! کرونا بیداد می کند وهیچکس ذلّه تر و داغ دارتر از کادر درمان گیلان نیست؛ پزشکان وضعیت کرونا گیلان را “واقعیتی سیاه ” می دانند و تاکید می کنند : شوخی نیست؛ لطفا، به