تالش در آستانه تبدیل شدن به مرکز جراحی قلب غرب گیلان

تالش در آستانه تبدیل شدن به مرکز جراحی قلب غرب گیلان

جارستان به نقل از ایرنا؛ مدتهاست که دولت تدبیر و امید پنجشنبه های هر هفته را اختصاص داده به افتتاح و راه اندازی پروژه های مهمی که در جای جای ایران زمین با همه محدودیت ها و تنگناها به انجام رسانده است. اینک قرار است در قالب این افتتاح ها پروژه ای از استان گیلان