♦عباس آخوندی: وضعیت امروز دانشگاه‌های ایران محصول انقلاب فرهنگی سال ۵۹ است

♦عباس آخوندی: وضعیت امروز دانشگاه‌های ایران محصول انقلاب فرهنگی سال ۵۹ است

♦عباس آخوندی/اعتماد «چرا دانشگاه‌های ایران سترون است» عنوان یادداشت عباس آخوندی برای روزنامه اعتماد است که در آن آمده: این روزها خبر از خاتمه‌یافتن خدمت برخی از استادان برجسته دانشگاه‌ها که کنشگر اجتماعی نیز هستند فراوان شنیده می‌شود. برخی خبرها درست، برخی دستکاری‌شده و برخی دست‌سازند. لیکن، اصل نبود فضای آزاد اندیشه‌ورزی، امکان‌ناپذیری طرح مساله