در ابلاغیه ای خطاب به فرمانداران و بخشداران؛و روستا را صادر کرد/ فرمانداران و بخشداران نسبت به تشکیل هیات های اجرایی و انجام سایر برنامه های انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا طبق برنامه زمان بندی ابلاغی و در مهلت های قانونی مقرر اقدام نمایند/ انتخابات معتمدین هیات های اجرایی براساس توافق سه جانبه ستاد انتخابات کشور و هیات های مرکزی نظارت و با توجه به رعایت پروتکلهای بهداشتی ستاد ملی مدیریت کرونا انجام می شود

در ابلاغیه ای خطاب به فرمانداران و بخشداران؛و روستا را صادر کرد/ فرمانداران و بخشداران نسبت به تشکیل هیات های اجرایی و انجام سایر برنامه های انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا طبق برنامه زمان بندی ابلاغی و در مهلت های قانونی مقرر اقدام نمایند/ انتخابات معتمدین هیات های اجرایی براساس توافق سه جانبه ستاد انتخابات کشور و هیات های مرکزی نظارت و با توجه به رعایت پروتکلهای بهداشتی ستاد ملی مدیریت کرونا انجام می شود

جارستان: وزیر کشور در ابلاغیه ای به فرمانداران و بخشداران سراسر کشور دستور شروع انتخابات شوراهای شهرو روستا را صادر کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور در ابلاغیه ای به فرمانداران و بخشداران سراسر کشور، در اجرای ماده (۴۸) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و