بهره برداری از سایت موقت پایانه مرزی آستارا
با حضور وزیر راه و شهرسازی؛

بهره برداری از سایت موقت پایانه مرزی آستارا

پل مرزی جدید آستارا - آستارا بر روی رودخانه آستاراچای و سایت موقت پایانه مرزی آستارا امروزبا حضور مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی، شاهین مصطفی یف معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان به بهره برداری رسید.