راه برای وزیر شدن زنان هموارتر می‌شود؟
با سخنرانی رهبری؛

راه برای وزیر شدن زنان هموارتر می‌شود؟

 رهبری روز گذشته در دیدار بانوان گفتند: « یک جایی یک بانوی باسواد مجرب و کارآمد بهتر از آن مردی است که در این زمینه نامزد وزارت شده است. این زن باید وزیر شود.»