پشت‌پرده برکناری وزیر نفت عربستان چیست؟

پشت‌پرده برکناری وزیر نفت عربستان چیست؟

وزیر نفت عربستان از مقام خودش عزل شد و پادشاه عربستان سعودی برای اولین بار ردای وزارت نفت را بر تن عضوی از خاندان سلطنتی این کشور کرد. خالد الفالح در سال ۲۰۱۶ وزیر نفت عربستان شد اما به نظر می‌رسد پس لرزه های تحریم نفتی ایران از سوی امریکا، بنیان قدرتش را لرزانده است.