شالیکاران گیلان نسبت به برداشت محصول اقدام کنند

شالیکاران گیلان نسبت به برداشت محصول اقدام کنند

جارستان:کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی گیلان با توجه به شرایط مناسب جوی در این استان از شالیکاران خواسته اند تا نسبت به برداشت محصول “در برنج زارهای رسیده و قابل برداشت” اقدام کنند. ابراهیم اکبرزاده از کارشناسان جهاد کشاورزی استان گیلان روز پنجشنبه در این باره به خبرنگار ایرنا، گفت: با توجه به اعلام ماندگاری سامانه