رییس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی اعلام کرد: جزئیات پیشرفت مرحله آزمایش انسانی واکسن رازی کوو پارس

رییس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی اعلام کرد: جزئیات پیشرفت مرحله آزمایش انسانی واکسن رازی کوو پارس

جارستان به نقل از ایرنا؛ رییس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی گفت: واکسن رازی با یک دز استنشاقی تنها واکسنی است که در جهان مشابه ندارد. « علی اسحاقی » روز چهارشنبه افزود: تزریق آزمایشی واکسن رازی کووپارس پس از گذراندن مراحل مختلف پیش بالینی، ۱۰ اسفند شروع شد. رییس موسسه تحقیقات واکسن