۶۵ درصد اراضی شالیزاری گیلان شرایط شخم زمستانه را دارند

۶۵ درصد اراضی شالیزاری گیلان شرایط شخم زمستانه را دارند

جارستان به نقل از ایرنا؛ مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: ۶۵ درصد اراضی شالیزاری استان با استفاده از روان آب ها از شرایط انجام شخم زمستانه برخوردارند. ابراهیم اکبرزاده روز سه شنبه با اشاره به آغاز شخم زمستانه در اراضی شالیزاری گیلان اظهار داشت: یکی از برنامه های سازمان جهاد کشاورزی ترویج