پرنیان گیلان عامل ارتقای صنعت فرش و منسوجات ابریشمی

پرنیان گیلان عامل ارتقای صنعت فرش و منسوجات ابریشمی

جارستان-ایرنا؛باغ های توت گیلان دگرباره سبز شدند، کرم های ابریشم پیله به دور خود تنیدند و پیله های سپید به پرنیان بدل شدند تا چرخ صنعت فرش و منسوجات ابریشمی در  پردیس ایران به گردش در آید . نوغانداری که از فعالیتهای مهم مردمان گیلان زمین بود از ابتدای دهه ۸۰ به دلیل  بالا بودن هزینه های