لزوم حمایت از ورزش همگانی با ایجاد زمین‌های ورزشی در سطح شهر

لزوم حمایت از ورزش همگانی با ایجاد زمین‌های ورزشی در سطح شهر

زاهد با تاکید بر این موضوع که پرداختن به ورزش همگانی وظیفه و رسالت شهرداری است و نباید سیاست گذاری تامین بودجه سازمان فرهنگی مبتنی بر افزایش تعرفه بها خدمات ورزشی و اخذ آن از جیب شهروندان تدوین گردد، خواستار شناسایی و معرفی زمین هایی در سطح شهر شد که قابلیت تبدیل به زمین ورزشی جهت استفاده شهروندان شد.