اینستانوشت فعال رسانه‌ای، وحید احمدی‌آرا

اینستانوشت فعال رسانه‌ای، وحید احمدی‌آرا

فرهام و بهراد نمایندگان این جریان راستین اند هرچند در این برهه در منتهی الیه دو سوی رقابت قرار گرفتند اما شرافت و اصالت و اعتقاد و مرام و معرفتشان با همراهی و همدلی اندک جوانانی که بی غرض و با امید به روزهای بهتر هنوز اندک کورسویی برای نجات و عبور شرافتمندانه از این کوره راه باقی گذاشته است.