تبعات زوال طبقه متوسط/آیا دوگانه فقیر- غنی در حال شکل‌گیری است؟

تبعات زوال طبقه متوسط/آیا دوگانه فقیر- غنی در حال شکل‌گیری است؟

شقاقی گفت: به نوعی طبقه متوسط باید در جامعه بروز و ظهور داشته باشد و به قدرت اصلی در کشور تبدیل شود، در چنین شرایطی آن جامعه دارای اقتصادی با ثبات و متعادلی است و از هرگونه گسترش فقر و نابرابری جلوگیری خواهد کرد، اما در کشور ما متاسفانه طی این سال‌ها از این موضوع