برآوردهای دکترین بین المللی؛ مسیر ۱۵ ساله دنیا برای رسیدن به واکسیناسیون فراگیر کووید-۱۹

برآوردهای دکترین بین المللی؛ مسیر ۱۵ ساله دنیا برای رسیدن به واکسیناسیون فراگیر کووید-۱۹

جارستان به نقل از ایسنا؛ استاد تمام دپارتمان ژنتیک پزشکی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری با اشاره به دکترین جهانی برای عبور از واکسیناسیون برای گروه‌های خاص تا واکسیناسیون فراگیر برای بیماری کووید-۱۹، گفت: بر اساس این راهبرد زمان ۱۰ تا ۱۵ ساله نیاز است تا دنیا به سمت واکسیناسیون فراگیر رود؛ از