از واکسن کرونای “ایرانی-کوبایی”، “داخلی” و “وارداتی” چه خبر؟

از واکسن کرونای “ایرانی-کوبایی”، “داخلی” و “وارداتی” چه خبر؟

جارستان به نقل از ایسنا؛ تولید مشترک، تولید داخل و واردات؛ این ها سه استراتژی کشور برای تامین واکسن کرونا هستند. مسیرهایی که به موازات یکدیگر پیش رفته و هر یک چالش ها و دغدغه های خاص خود را دارند… با شیوع جهانی کرونای بدون مرز، سیستم های بهداشت و درمان دنیا تلاش کردند تا