بررسی اولویت‌بندی‌ها برای تزریق واکسن کرونا؛واکسن کرونا به چه کسانی باید تزریق شود؟

بررسی اولویت‌بندی‌ها برای تزریق واکسن کرونا؛واکسن کرونا به چه کسانی باید تزریق شود؟

جارستان به نقل از ایسنا؛واکسن کرونا؛ کلیدواژه‌ای که این روزها جهان را به خود مشغول کرده و همه امید دارند تا هرچه زودتر بر کرونای جان‌کُش غالب شوند. حال باید پرسید در صورت تایید هر یک از واکسنهای تولید شده، با توجه به عدم امکان دسترسی تمام ساکنان زمین به آن در مراحل ابتدایی کار،