دی ماه تمام شد و خبری از امضای قرارداد نهایی راه آهن رشت آستارا نشد!

دی ماه تمام شد و خبری از امضای قرارداد نهایی راه آهن رشت آستارا نشد!

جارستان: گروه سیاسی| قرار نهایی راه آهن رشت آستارا که قرار بود دی ماه امسال انجام شود بازهم به زمان دیگری موکول شد. پیش از این مهدی صفری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه اعلام کرده بود که ۲۵ دسامبر ۲۰۲۳ ( ۴ دی)  قرارداد نهائی منعقد خواهد شد. گفت: در بخش ترانزیت مثلاً قرارداد