احضار ۵ مقام ارشد دولت برای پاسخگویی درباره ترخیص کالاهای اساسی

احضار ۵ مقام ارشد دولت برای پاسخگویی درباره ترخیص کالاهای اساسی

جارستان به نقل از ایسنا؛ مجلس پنج مقام دولتی از جمله معاون اقتصادی رئیس جمهور ، رئیس کل بانک مرکزی و وزرای مربوطه در جریان واردات و ترخیص کالا را برای پاسخگویی در رابطه با چرایی تأخیر چند ماهه در ترخیص کالاهای اساسی مورد نیاز کشور فرا خوانده است. طی نامه کمیسیون اقتصادی مجلس، محمد