هیات های تشخیص مطالبات نمادی از رعایت حقوق و کرامت کارفرمایان و تاکید بر سه جانبه گری و تعامل با شرکای اجتماعی است .

هیات های تشخیص مطالبات نمادی از رعایت حقوق و کرامت کارفرمایان و تاکید بر سه جانبه گری و تعامل با شرکای اجتماعی است .

جارستان_ بمنظور اجرای مطلوب مواد ۴۲ و ۴۳ قانون تامین اجتماعی در زمینه امکان رسیدگی به اعتراضات کارفرمایان به ارقام بدهی های ناشی ازمحاسبات بابت حق بیمه بیمه شدگان در واحدهای تولیدی و… و با تاکید بر رویکردهای سازمان تامین اجتماعی مبنی بر اصل سه جانبه گری و رعایت حقوق و کرامت شرکای اجتماعی ،