هیآت مذهبی، مبلغان واقعی اندیشه انسانی

هیآت مذهبی، مبلغان واقعی اندیشه انسانی

واقعه عاشورا از حیث فرهنگی، سیاسی و اجتماعی و به خصوص از منظر هویت دینی، دارای پیام های متعددی است که تاکنون الهام بخش و الگوساز گفتمان حسینی و مهدوی مکتب شیعه بوده و هست.