سرمای شدید اسفندماه از پیش‌بینی تا گمانه‌زنی آیا «اسفند دیوانه »حقیقت دارد؟

سرمای شدید اسفندماه از پیش‌بینی تا گمانه‌زنی آیا «اسفند دیوانه »حقیقت دارد؟

جارستان : رئیس مرکز پیش‌بینی سازمان هواشناسی می‌گوید: دراین مدت اولین سامانه جدی که وارد کشور می‌شود مربوط به اواخر این هفته است، حوالی ششم اسفند به مدت دو سه روز ممکن است هوای سردی را در مناطق کشور داشته باشیم که برای بررسی جزئیات بیشتر باید همان موقع صحبت کرد. مظاهر گودرزی: همه چیز از