بد مجسمه نسازید

بد مجسمه نسازید

جارستان:نگاهمان اگر به مجسمه داوودِ میکل آنژ و تندیس مسیح منجی در برزیل نباشد،آثار سیحون سرزمینمان به تنهایی مانیفست زیبایی است؛اینک باید کاوید که پس از آن آثار اعلاء بشری،چه بحرانی ذائقه هنرمندان این بوم و بر را نشانه رفته است که از هر کوی و برزن هجوم بدمجسمه ها جولان ابتذال را تصویر می

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو