در آمد  وهزینه خانوار در سال ۱۴۰۱چه قدر بود؟

در آمد وهزینه خانوار در سال ۱۴۰۱چه قدر بود؟

پایگاه خبری جارستان /وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی جزئیات جدیدی از دخل و خرج خانوار شهری و فقیر در سال۱۴۰۱را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، میانگین درآمد خالص یک خانوار شهری ایرانی در سال گذشته، ۱۶۶میلیون و۶۶۱هزار و ۱۰۰تومان ومیانگین هزینه خالص هم ۱۳۷میلیون و ۱۴۶هزارتومان بوده است. همچنین داده های این گزارش

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو