جواب مسعود شجاعی به یونانی ها در مورد دعوت نشدن به تیم ملی

جواب مسعود شجاعی به یونانی ها در مورد دعوت نشدن به تیم ملی

شجاعی افزود: همانطور که گفتم موضوع درباره بازیکنان ملی مهم بود. من عذرخواهی می‌کنم اما نمی‌دانم چه کسی تصمیم گرفت پانیونیوس ساعت ۱۶ بازی کند؟ فکر می‌کنم که لیاقت ما بیشتر است. دیگر تیم‌ها در ساعت‌های ۱۸ و ۲۰ بازی می‌کنند. به تمام تیم‌ها احترام می گذارم اما ما امتیازات خوبی کسب می‌کنیم و باید رفتار بهتری با ما بشود.

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو