حمایت از دکتر نوبخت یا…

حمایت از دکتر نوبخت یا…

حفظ حرمت صادق زیباکلام به عنوان یک تحلیلگر مجرب و مطمئن که همواره مورد اعتماد بزرگان نظام خاصه آیت الله هاشمی رفسنجانی بوده و حتما وثوق وتاثیرگذاریش نزد وی ازنوبخت کمتر نبوده هم واجب است.

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو