مرگ طرح‌های شهری

مرگ طرح‌های شهری

لازمست برای همه شهرها طرح جامع و تفصیلی واقع‌بینانه اصولی و به روز تهیه و بر اجرای هرچه بهتر آنها هماهنگی و عزم عمومی ایجاد نمائیم به طوریکه اجرای این طرح‌ها ما را به سوی مدینه فاضله مورد انتظار جامعه اسلامی ایرانی پیش ببرد و نگذارد منافع و نیازهای مادی دستگاهها یا افراد، ضرورت‌های فرهنگی و اجتماعی، رفاهی و ترافیکی حال و آینده شهرها را زیر پا بگذارد و پاسخگوی آیندگان نباشیم.

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو