منابع اسرائیلی ادعا کردند: جاسوسی اسرائیل از ایران، حزب الله و قطر به واسطه امارات

منابع اسرائیلی ادعا کردند: جاسوسی اسرائیل از ایران، حزب الله و قطر به واسطه امارات

منابع اسرائیلی فاش کرده اند که افسران اطلاعاتی اسرائیل در رده ذخیره ارتش، در شرکت های خصوصی مشغول به کار هستند که برخی از آنها با سرویس های اطلاعاتی امارات مرتبط بوده و بر روی فرار مغزها متمرکز شده اند. جارستان_ رونن برگمان، سردبیر بخش اطلاعات نشریه یدیعوت آخرونوت، به یک افسر سابق اسرائیلی، که

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو