در تشابه و تفاوت آتاتورک و رضاشاه

در تشابه و تفاوت آتاتورک و رضاشاه

حکومت رضاشاه در هشت سال اول پادشاهی وی، مصداق یک نظام “اقتدارگرا” بود و در هشت سال دوم، مصداق “نظام سلطانی” شد.   هومان دوراندیش – در سال ۱۲۹۹، هنگامی‌ که رضاخان میرپنج وارد ساختار قدرت سیاسی در نظام قاجار شد، ژنرال کمال پاشا نیز با ایجاد جنبش مقاومت علیه پیمان “مندرس”، جامۀ قهرمان ملی

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو