تهدید امنیت بهداشت جهانی پاندمی خاموش مقاومت های میکروبی زیر سایه کرونا

تهدید امنیت بهداشت جهانی پاندمی خاموش مقاومت های میکروبی زیر سایه کرونا

جارستان-سلامت نیوز:شکیب الحق: گسترش فزاینده و افسار گسیخته عفونت های ناشی مقاومت های میکروبی در کشورهای مختلف را می توان به پاندمی خاموشی تشبیه کرد که در اینده نه چندان دور می تواند امنیت بهداشت جهانی را تهدید کند. همزمان با اغاز واکسیناسیون گسترده جهانی برای مقابله با ویروس کرونا توسط سازمان بهداشت جهانی و

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو