مقام معظم‌ رهبری:  کاری کنیم که همت فقط مصروف به این نباشد که دشمن را منصرف کنیم یا برای مقابله خودمان را آماده کنیم، نه، کاری کنیم که ما مصونیت در خودمان به وجود بیاوریم، این با پدافند غیر عامل تحقق پیدا می‌کند.

مقام معظم‌ رهبری: کاری کنیم که همت فقط مصروف به این نباشد که دشمن را منصرف کنیم یا برای مقابله خودمان را آماده کنیم، نه، کاری کنیم که ما مصونیت در خودمان به وجود بیاوریم، این با پدافند غیر عامل تحقق پیدا می‌کند.

مقام معظم‌ رهبری: کاری کنیم که همت فقط مصروف به این نباشد که دشمن را منصرف کنیم یا برای مقابله خودمان را آماده کنیم، نه، کاری کنیم که ما مصونیت در خودمان به وجود بیاوریم، این با پدافند غیر عامل تحقق پیدا می‌کند.

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو