♦اگر یکی از «خوارج» وارد مغازه ماست فروشی می شد چه اتفاقی می افتاد؟!

♦اگر یکی از «خوارج» وارد مغازه ماست فروشی می شد چه اتفاقی می افتاد؟!

فیلم نهی از منکر در مغازه لبنیاتی را کمتر کسی است که ندیده باشد؛ فردی وارد مغازه می شود و بعد از بگو مگو با دو خانم که حجاب شرعی را رعایت نکرده اند، سطل ماستی را بر سر آنها می کوبد. این فیلم جزو اسنادی است که حتماً در تاریخ تحولات معاصر ایران ثبت

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو