به بهانه روز جهانی معلولان/ داستان تکراری پله هایی که سد راهند

به بهانه روز جهانی معلولان/ داستان تکراری پله هایی که سد راهند

جارستان به نقل از ایسنا؛ بعد از چند روز کلنجار با خودش پرونده را برداشت و به سمت اداره مورد نظر رفت، بعد از کلی سختی سوار و پیاده شدن به خودرو جلوی اداره که رسید پله ها را شمرد، پرونده را میان دست هایش فشار داد و از همان پایین پله ها به خانه برگشت. آری… و

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو