پایان یک ماجرا / احمدی پور هم رفت!

پایان یک ماجرا / احمدی پور هم رفت!

حضور او در شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی گیلان در چندسال اخیر از رویکردهای دیگر این مدیر سابق ارشد استان محسوب میشود که البته بعضا حیرت و تا حدودی انتقاداتی در بین فعالین سیاسی گیلان را نیز سبب گردید.

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو