معاون هماهنگی توزیع توانیر؛ تابستان امسال سخت نیست، بسیار سخت است

معاون هماهنگی توزیع توانیر؛ تابستان امسال سخت نیست، بسیار سخت است

جارستان: رخشانی مهر با اشاره به این که تابستان امسال سخت نیست بلکه بسیار سخت است، در پاسخ به این پرسش که آیا با توجه به این شرایط سخت، در تابستان دچار خاموشی خواهیم شد یا خیر؟ گفت: از آنجا که ۲۴ هزار مگاوات از مصرف ۶۰ هزار مگاواتی برق کشور در اوج تابستان به

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو