♦ایران در لیست سیاه«FATF» باقی ماند!!

♦ایران در لیست سیاه«FATF» باقی ماند!!

◀️ گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اعلام کرد که کره شمالی و ایران همچنان در فهرست سیاه این گروه باقی خواهند ماند.   ◀️ این نهاد همچنین عضویت روسیه را به دلیل حمله نظامی به اوکراین، تعلیق کرد.