پلیس می‌تواند سه میلیون تومان جریمه کند و از حساب افراد کم شود!
اظهارات بانکی پور درست است؛

پلیس می‌تواند سه میلیون تومان جریمه کند و از حساب افراد کم شود!

فردی که پشت سامانه نشسته، افسر پلیس است و وقتی او تشخیص داد که فرد از قانون تخطی کرده، بر این اساس کدملی و اطلاعات فرد را مشخص می‌کند و او را به میزان سه میلیون تومان جریمه می‌کند و پول از حساب فرد کسر می‌شود.