قیمت یک عدد موز ۵ هزار تومان!

قیمت یک عدد موز ۵ هزار تومان!

جارستان به نقل از رکنا: قیمت موز در فروردین امسال به سبب افزایش تقاضا به ۱۳ هزار تومان رسید و پس از اینکه مدتی روی کیلویی ۲۰ هزار تومان ثبات نسبی داشت اما در هفته گذشته تا کیلویی ۴۵ هزار تومان هم افزایش قیمت پیدا کرد. موز به کیلویی ۴۵ هزار تومان رسیده است. مشاهدات