حکم ده سال تبعید برای ماهان صدرات

حکم ده سال تبعید برای ماهان صدرات

ماهان صدرات سال گذشته در ناآرامی‌های تهران دستگیر شده بود و به اتهام محاربه و چاقوکشی به اعدام محکوم شده بود. شاکی وی بعد از صدور حکم اعدام رضایت داده بود.