‼️قرارداد میلیاردی ابهام آمیز در سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران

‼️قرارداد میلیاردی ابهام آمیز در سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران

سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران سه قرارداد پژوهشی با پژوهشکده سوانح طبیعی به ارزش ۸ میلیارد تومان منعقد کرده است. نکته عجیب اینجاست که ناظر دو قرارداد که فعلا فایل آن، بارگذاری شده است یکی از اعضای شورای شهر تهران، آقای احمد صادقی است.   ◀️ طبق عرف قراردادهای پژوهشی حداقل ۱۰درصد از قرارداد به