چگونه با قدردانی از دیگران به خوشبختی برسیم؟

چگونه با قدردانی از دیگران به خوشبختی برسیم؟

جارستان:یک روانشناس، خوشبختی را یک امر دست یافتنی دانست که به رفتارهای ما بستگی دارد و ادامه داد: افراد وقتی می بینند که رفتارهای مثبت آنان مورد تحسین و قدردانی قرار گرفته، احساس خوب و مثبت پیدا می کنند و این رضایتمندی حس خوشبختی را در وجود افراد شکل می دهد. ضرغام مهرگانفرد در گفت وگو با ایسنا، قدردانی و