طلاق های صوری زخمی بر پیکره هنجارهای اجتماعی و اصول اعتقادی اخلاقی

طلاق های صوری زخمی بر پیکره هنجارهای اجتماعی و اصول اعتقادی اخلاقی

جارستان: در یادداشتی از سوی روابط عمومی اداره کل تامین اجتماعی گیلان ، آثار و آسیب های سوء استفاده های من غیرحق از قوانین و لطمات وارده در اصول و مصادیق ارزشی جامعه مورد نقد قرار گرفت . در این یادداشت آمده است : خانواده اولین و مهمترین نهاد اجتماعی است که مفهوم آن با