کاشت ۲۵ اصله درخت در پیاده‌راه فرهنگی رشت به صورت روت‌بال

کاشت ۲۵ اصله درخت در پیاده‌راه فرهنگی رشت به صورت روت‌بال

سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری رشت در آستانه بهار سال ۹۷ راستای افزایش فضای سبز در پیاده راه فرهنگی رشت اقدام به کاشت ۲۰ اصله درخت بالغ حدودا ده ساله عنبرالسائل در خیابان سعدی و ۵ اصله درخت بالغ انجیلی در پیاده‌راه فرهنگی ورودی خیابان شریعتی کرد.